เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

Happiness 360*

กิน

(Route)

ได้เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่

ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และความรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ในทุกช่องทางการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ (แพคเกจ หรือโครงการต่างๆ ที่กาลังทำกันอยู่ นามาร้อยเรียงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเฉพาะของเดอะ ศาลายาฯ)

[html_block id="4100"]