เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

Happiness 360*

กิน

(Treat)

ได้การดูแลเอาใจใส่ที่สร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืม

ชนิดที่ว่ามองตาก็รู้ว่าต้องการอะไรและให้บริการทันที เช่น

พนักงาน LO หรือผู้นากิจกรรมที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ในแต่ละกิจกรรมมอบการบริการให้อย่างใส่ใจเสมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพ

พนักงานร้านอาหารพร้อมให้บริการตลอดเวลา เอาใจใส่โดยไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอ

[html_block id="4110"]