เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

Happiness 360*

กิน

(Consume)

ได้สุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารเป็นยา

เมนูอาหารไทยโบราณ และอาหารพื้นถิ่นของคนศาลายา ที่หาทานยาก นอกจากอรรถรสของอาหารแล้ว ท่านยังจะได้สุขภาพที่ดีจากสมุนไพรไทยที่เป็นวัตถุดิบหลักของแต่ละเมนู และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่แฝงอยู่กับการปรุงเมนูอาหารไทยโบราณ

[html_block id="4090"]