เกี่ยวกับเรา

เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

พ.ศ. 2403 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเชื่อมต่อไปยังหัวเมือง
โดยเริ่มขุดตั้งแต่คลองบางกอกน้อย บริเวณวัดไชยพฤกษมาลาไปทะลุแม่น้ำท่าจีนที่เมืองนครไชยศรี จ.นครปฐม
และพระราชทานนามว่า “คลองมหาสวัสดิ์” และพระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
“เรื่องตำนานสถานที่และวัตถุต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง”
ได้อธิบายในประชุมพงศาวดารภาคที่ 25 ไว้ว่า “เมื่อขุดคลองแล้วสร้างศาลาอาศรัยที่ริมคลอง 100 เส้นหลัง 1 เป็นระยะไป
ที่ศาลาหลังกลาง เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ให้เขียนตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ใส่แผ่นกระดานติดไว้เป็นการกุศล
คนจึงได้เรียกศาลาหลังนั้นว่า “ศาลายา”

จากที่มาของคำว่า “ศาลายา” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้าง เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค ริมคลองมหาสวัสดิ์
ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่รวบรวมกิจกรรมที่สร้างให้เกิดสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
โดยเชื่อมโยง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “กิน – เที่ยว – เรียน – เล่น – พัก” ของเดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค
ได้นำเสนอองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และบริการ โดยทีมพนักงาน และ LO. (Leisure Organizer)
ที่ได้รับการบ่มเพาะอย่างมืออาชีพมาสร้างและเติมเต็ม ”ความสุข 360 องศา” ให้กับผู้ที่มาเยือนทุกท่าน