นโยบายการคืนเงิน

ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการขอรับเงินคืน หรือยกเลิก
การจองห้องพักใน Varimantra Hotel กรุณาติดต่อเราผ่านทาง 
Reservation เบอร์โทร. 081-848-0800 หรือ 02-429-8411-12 Fax. 02-4298413
Email. Thesalaya888@gmail.com หรือ salethesalaya@gmail.com
Varimantra Hotel มีกระบวนการคืนเงินที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าทุกท่าน การลดจำนวนวันเข้าพักในฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ซึ่งจะเป็นช่วงที่โรงแรมจะมีแขกเข้าพักเป็นจำนวนมาก หากลูกค้าไม่ดำเนินการยกเลิกการจองห้องพักภายในวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ในเวปไซต์ ผู้จองห้องพักจะต้องชําระค่าปรับตามที่โรงแรมกำหนด หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ค่าปรับนี้จะนําไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน
อีเมลการยืนยันของท่านจะระบุวันครบกําหนดการยกเลิกการจองห้องพักไว้อย่างชัดเจน (กล่าวคือ วันสุดท้ายที่ท่านต้องยกเลิกการจองห้องพัก เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก)
โดยปกติแล้ว วันครบกําหนดยกเลิกการจองห้องพักคือ 14 วันก่อนถึงกำหนดการเข้าพักที่โรงแรม ค่าปรับนี้จะคิดเป็นจำนวนเท่ากับการเข้าพักหนึ่งคืน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นในการยืนยัน
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขในการยกเลิกการจองห้องพัก การแจ้งยกเลิกการจองห้องพักไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากกระทำก่อนวันครบกําหนดยกเลิกการจองห้องพัก ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ไม่คิดค่าดำเนินการยกเลิกการจอง) ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เราได้รับใบแจ้งยกเลิก การแจ้งยกเลิกการจองห้องพักหลังจากวันครบกําหนดยกเลิก ตามที่ระบุไว้ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 10 วันและจะทำการหักค่าปรับออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน โดยคืนเป็นคูปองแทนเงินสด เพื่อนำมาใช้บริการร้านต่างในภาคกลางวัน ภายใน The Salaya Leisure park
แผนกบัญชีและการเงินของบริษัทโลตัสลิงคส์ จำกัด จะคืนเงินให้ภายใน 10 วันโดยคืนเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ Voucher ห้องพัก โดยมีกำหนด หรือ วันหมดอายุ 6 เดือนนับเป็นนับจากเดือนที่ท่านทำการจองห้องพัก
สำหรับกรณีการลดเวลาเข้าพัก เป็นจำนวนสุทธิของค่าปรับใดๆ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งลดจำนวนวันเข้าพักล่วงหน้า (ด้วยวิธีใดก็ได้ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อให้เราดำเนินการคืนเงินให้ท่านได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากแจ้งเราหลังจากเช็คเอาต์ เราอาจต้องใช้เวลาในการคืนเงินสำหรับการลดเวลาเข้าพักนานขึ้น เนื่องจากโรงแรมบางแห่งอาจใช้เวลานานในการยืนยันระยะเวลาการเข้าพักของท่าน หากการคืนเงินใช้ระยะเวลานานกว่า 10 วัน เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งท่านทันทีที่ได้รับการสอบถาม

โปรดทราบ 
โรงแรมจะเรียกเก็บค่าปรับ ซึ่งเทียบเท่าราคาเข้าพักหนึ่งคืน สำหรับการลดระยะเวลาการเข้าพักโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายของโรมแรมโดยละเอียด
การคืนเงินเนื่องจากการยกเลิกการจอง จะคืนเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ Voucher ห้องพัก โดยมีกำหนด หรือ วันหมดอายุ 6 เดือนนับเป็นนับจากเดือนที่ท่านทำการจองห้องพัก เพื่อนำมาใช้บริการร้านต่างในภาคกลางวัน ภายใน The Salaya Leisure park
การขอคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังโรงแรมได้อนุมัติคำร้องขอคืนเงินของคุณแล้ว
โปรดทราบว่าเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยจะใช้เวลาภายใน 14 วันทำการในประเทศไทย และภายใน 30 วันทำการในประเทศอื่นๆ
อื่นๆ ตามข้อตกลง
ขอสงวนสิทธิสำหรับการยกเลิก และการขอคืนเงินโปรแกรมทัวร์ Voucher แพคเก็จ ราคาพิเศษต่างๆ ทุกกรณี