ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่สุดแห่งประสบการณ์แปลกใหม่

วาริมันตราไทยโซน คือศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป, การแสดงโชว์, อาหารพื้นบ้าน, ออนเซ็นและการท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์